Werkgebied & locaties

Ons werkgebied & onze spreekuurlocaties

Wij zijn de verloskundigenpraktijk in het 'Greidehert' van Friesland: de dorpen tussen de steden Bolsward, Sneek, Leeuwarden en Franeker. Wij werken vanuit onze praktijk/echocentrum in Wommels en hebben daarnaast diverse spreekuurlocaties, zodat je altijd ergens in de buurt terecht kunt. Bekijk hieronder al onze spreekuurlocaties en ons werkgebied.


De spreekuurlocaties
Hoofdlocatie de Swanneblom
De Koarte Baan 13
8731 DX
Wommels
Swettehus
Legedyk 43
8629 RL
Scharnegoutum
Huisartsenpraktijk Dronrijp
De Terp 57
9035 AX
Dronrijp

Werkgebied

De woonplaatsen waar wij zorg verlenen staan hieronder vermeld. Als je in één van deze plaatsen woont, kun je je direct aanmelden, je hebt hiervoor geen verwijzing van de huisarts nodig.


Baaium

Baard

Bears

Blessum

Boazum

Boksum

Britswert

Dearsum

Deinum

Dronrijp

Easterein

Easterlittens

Easterwierrum

Gauw

Goënga

Hidaard

Hilaard

Hinnaard

Hùns

Iens

Itens

Jellum

Jorwert

Kubaard

Loënga

Lollum

Leons

Lytsewierrum

Mantgum

Reahûs

Rien

Sibrandabuorren

Skearnegoutum

Spannum

Tzum

Waaksens

Weidum

Wjelsryp

Winsum

Wiuwert

Wommels

Als je buiten onze regio woont

Staat jullie woonplaats hier niet bij? Neem dan vrijblijvend contact met ons op dan kijken we samen naar de mogelijkheden.